Vedtekter

Vedtekter Inderøy familiebarnehage

1.Eierforhold
Inderøy familiebarnehage består av to avdelinger – begge lokalisert i Blåveisvegen 4. Dette er en privat familiebarnehage, og den er godkjent for 10 barn i alderen 0-6 år. Eier er Tina Leinan og Stig Leinan, som begge er administrativt og økonomisk ansvarlige.

2.Formål
Familiebarnehagen drives etter bestemmelser i Lov om barnehager. Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

3.Bemanning
Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt godkjent pedagog 12 timer per uke (33,34 prosent stilling). Daglig bemanning skal tilsvare to fulle assistentstillinger. Familiebarnehagen skal ha vikarordning ved sykefravær og annet fravær.

4.Åpingstider/ferier/planleggingsdager
Familiebarnehagen holder åpent fra klokka 07.00 til klokka 17.00 hverdager.Familiebarnehagen er sommerferiestengt fra og med 1. juli til og med 31. juli. Familiebarnehagen holder stengt julaften, i romjulen og mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Familiebarnehagen har 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

5.Opptak/oppsigelse
Daglig leder og styrer foretar opptak i henhold til regler i Lov om barnehager. I Inderøy er det samordnet opptak. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Gjensidig oppsigelsesfrist på to måneder fra første månedsskifte. Barnehageåret regnes fra 01.08 til 31.07 påfølgende år.

6.Foreldrebetaing
Familiebarnehagen følger de kommunale satsene. Foreldrebetaling skjer ved innbetaling på konto den 20. i hver måned. Barn som begynner i barnehagen før den 15. i måneden, betaler for hel måned. Barn som begynner etter den 15. betaler for halv måned. Ingen foreldrebetaling i juli måned. Justering av foreldrebetalingen skjer samtidig som de kommunale barnehagene endrer sine satser.
Ubetalt kontingent for mer enn to måneder etter forfall kan føre til tap av barnehageplassen.

7.Barnehagens samarbeidsutvalg.
Familiebarnehagen følger bestemmelsene i Lov om barnehager.
Samarbeidsutvalget består av to foreldre/foresatte-representanter samt styrer og en ansatt.

8.Årsplan
Årsplan for den pedagogiske siden av driften i familiebarnehagen utarbeides for ett barnehageår om gangen.

9. Vedtektenes varighet
Vedtektene er fastsatte av eier/styrer og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet.

(Vedtektene er revidert 11.oktober 2020)